Filip Limont, trocki duchowny wobec zagadnień religijnych swojego czasu: studium przypadku z pierwszych dziesięcioleci unii brzeskiej w Wielkim Księstwie Litewskim - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Perspektywy Kultury Year : 2022

Filip Limont, trocki duchowny wobec zagadnień religijnych swojego czasu: studium przypadku z pierwszych dziesięcioleci unii brzeskiej w Wielkim Księstwie Litewskim

Abstract

Filip Limont, a nobleman and a Ruthenian priest in Trakai, is known only by the mentions of his name in some of the many disputes that pitted the Vilnius Orthodox brotherhood against the Uniate authorities in the first decades of the 17th century. However, through his connections with Ruthenian elites from the Lithuanian capital and his vacillations between Orthodoxy and the Union, Limont became progressively involved in the processes that animated the emergence of new competing representations within the Ruthenian community. By attempting to reconstruct the biography of this individual, the article proposes to delve into the social and cultural world of the intermediate elites of Ruthenian clergy and to grasp their attitudes towards religious transformations that took place in the Kyivan Metropolitanate in the aftermath of the Union of Brest.
Nazwisko Filipa Limonta, szlachcica i ruskiego ksiądza w Trokach, poja- wia się w kilku dokumentach dotyczących sporów toczonych w pierwszych dziesięcioleciach XVII w. przez wileńskie bractwo prawosławne z władzami unickimi. Ze względu na swoje powiązania z ruskimi elitami z litewskiej sto- licy i wahania między prawosławiem a unią Limont zaangażował się w pro- cesy, które przyczyniły się do powstawania nowych, odmiennych reprezentacji w społeczności ruskiej. Próbując zrekonstruować biografię tej postaci, artykuł zagłębia się w świat społeczno-kulturowy miejskiego duchowieństwa ruskiego i pokazuje jego stosunek do przemian religijnych zachodzących w metropolii kijowskiej w następstwie unii brzeskiej.
Fichier principal
Vignette du fichier
2388-Tekst artykułu-6634-1-10-20220929.pdf (1.46 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

hal-03914272 , version 1 (28-12-2022)

Identifiers

Cite

Laurent Tatarenko. Filip Limont, trocki duchowny wobec zagadnień religijnych swojego czasu: studium przypadku z pierwszych dziesięcioleci unii brzeskiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Perspektywy Kultury, 2022, 38 (3), pp.59-84. ⟨10.35765/pk.2022.3803.07⟩. ⟨hal-03914272⟩
12 View
0 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More